Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021


Αλλάζει όνομα η Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα λέγεται μετά τη διάσπαση. Ραγδαίες εξελίξεις


Πώς θα λέγεται η πρώην Τράπεζα Πειραιώς μετά τη διάσπαση της;

Η νέα ονομασία της Τράπεζας Πειραιώς είναι γεγονός και αφορά όλους τους καταθέτες.

Τροποποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Διασπώμενης σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» και αντιστοίχως «Πειραιώς Financial Holdings».

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία») (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια:

α) των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 10.12.2020 και

β) της εταιρικής ανακοίνωσης την 30.12.2020, με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»,

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Διασπώμενης δυνάμει της υπʼ αριθμ. 731/05.01.2021 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2442564.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού, τροποποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Διασπώμενης σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» και αντιστοίχως «Πειραιώς Financial Holdings».

Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία αποδίδεται ως «Piraeus Financial Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «Piraeus Financial Holdings».

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα απόφαση στις 05.01.2021.

Ως εκ τούτου, ως ημερομηνία για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 07.01.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Μητροπόλεως 9, Αθήνα, (τηλ. . 210 3739301, 210 3288737 και 210 3335039).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

απο 11-01-09

Συνεργάτες